4 nhà đầu tư Hên Network chốt lời nhanh 3-7% trong ngày

by anmieu

Lệnh mua bán BEAM trong ngày (01)

Giá mua 0.4546, tổng cộng 1,727 USDT

Giá bán 0.4752, tổng cộng 1,805 USDT

Lệnh mua bán BEAM trong ngày (02)

Giá mua 0.4466, tổng cộng 4,008 USDT

Giá bán 0.4636, tổng cộng 4,161 USDT

Lệnh mua bán BEAM trong ngày (03)

Giá mua 0.459, tổng cộng 2,274 USDT

Giá bán 0.485, tổng cộng 2,401 USDT

Lệnh mua bán BEAM trong ngày (04)

Giá mua 0.2445, tổng cộng 1,709 USDT

Giá bán 0.2626, tổng cộng 1,834 USDT

 

You may also like

Leave a Comment